خانه / فیلم / آموزش / ناگه وازا / تاچی وازا / ته وازا (برگه 3)

ته وازا

آموزش کوچیکی تاوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کوچیکی تاوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کوچیکی تاوشی نکات آموزشی کوچیکی تاوشی : آموزش کوچیکی تاوشی ترکیب کوچیکی تاوشی با ایپون سئوی ناگه ترکیب کوچیکی تاوشی با کاتا گوروما ترکیب کوچیکی تاوشی با کوچی گاری ترکیب کوچیکی تاوشی با اوچی گاری بدل اوسوتو گاری با کوچیکی تاوشی بدل هیزا گوروما ...

ادامه مطلب »

آموزش موروته گاری – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش موروته گاری از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی موروته گاری نکات آموزشی موروته گاری : آموزش موروته گاری ترکیب موروته گاری با ایپون سئوی ناگه اجرای موروته گاری با مهار یک پا اجرای موروته گاری در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوبی اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوبی اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوبی اوتوشی نکات آموزشی اوبی اوتوشی : آموزش اوبی اوتوشی

ادامه مطلب »

آموزش سوکی ناگه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سوکی ناگه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سوکی ناگه نکات آموزشی سوکی ناگه: آموزش سوکی ناگه بدل اوسوتو گاری با سوکی ناگه بدل هارای گوشی با سوکی ناگه بدل هانه گوشی با سوکی ناگه بدل اوچی ماتا با سوکی ناگه اجرای سوکی ناگه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش سومی اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سومی اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سومی اوتوشی نکات آموزشی سومی اوتوشی: آموزش سومی اوتوشی بیان فرق سومی اوتوشی با اوکی اوتوشی تاریخچه سومی اوتوشی

ادامه مطلب »

آموزش اوکی اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوکی اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوکی اوتوشی نکات آموزشی اوکی اوتوشی: آموزش اوکی اوتوشی اجرای اوکی اوتوشی در کاتای ناگه نو کاتا بدل اوسوتو گاری با اوکی اوتوشی

ادامه مطلب »

آموزش کاتا گوروما – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کاتا گوروما از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کاتا گوروما نکات آموزشی کاتا گروما : آموزش کاتا گوروما اجرای کاتا گوروما با پرتاب به جلو اجرای کاتا گوروما با پرتاب به پشت اجرای کاتا گوروما در حالت نشسته (زانو زده) اجرای کاتا گوروما به سبک موروته گاری

ادامه مطلب »

آموزش تای اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش تای اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی تای اوتوشی نکات آموزشی تای اوتوشی : آموزش تای اوتوشی ترکیب تای اوتوشی با اوچی گاری آموزش تای اوتوشی با دو آستین اجرای تای اوتوشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش سئوی اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سئوی اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سئوی اوتوشی نکات آموزشی سئوی اوتوشی: آموزش سئوی اوتوشی اجرای سئوی اوتوشی در مسابقات فرق سئوی اوتوشی با سئوی ناگه

ادامه مطلب »

آموزش سئوی ناگه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

ته وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سئوی ناگه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سئوی ناگه نکات آموزشی تکنیک سئوی ناگه : آموزش ایپون سئوی ناگه با آستین آموزش ایپون سئوی ناگه با یقه آموزش موروته سئوی ناگه آموزش اری سئوی ناگه اجرای سئوی ناگه در مسابقات

ادامه مطلب »