خانه / فیلم / آموزش / نه وازا / شیمه وازا

شیمه وازا

آموزش دو جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش دو جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده دو جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش دو جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش سانکاکو جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش سانکاکو جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده سانکاکو جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش سان کاکو جیمه در حالت های مختلف  

ادامه مطلب »

آموزش تسوکومی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش تسوکومی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده تسوکومی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش تسوکومی جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش سوده گوروما جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش سوده گوروما جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده سوده گوروماجیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش سوده گروما جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش ریو ته جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش ریو ته جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده ریو ته جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش ریوته جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش کاتا ته جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش کاتا ته جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا ته جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کاتا ته جیمه در حالت های مختلف  

ادامه مطلب »

آموزش کاتا ها جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش کاتا ها جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا هاجیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کاتاها جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش هاداکا جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش هاداکا جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده هاداکا جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش هاداکا جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

تفاوت فنون جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

تفاوت فنون جوجی جیمه ” نامی جوجی جیمه ، کاتا جوجی جیمه ، گیاکو جوجی جیمه “ از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود

ادامه مطلب »

آموزش کاتا جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش کاتا جوجی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کاتا جوجی جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »