خانه / فیلم / آموزش / نه وازا / کانسس وازا

کانسس وازا

آموزش اوده هیشیگی سانکاکو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی سانکاکو گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی سانکاکو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش سانکاکو گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی ته گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی ته گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی ته گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش ته گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی آشی گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی آشی گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی آشی گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش آشی گاتامه در حالت های مختلف اجرای آشی گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی واکی گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی واکی گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی واکی گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش واکی گاتامه در حالت های مختلف اجرای واکی گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی هارا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی هارا گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی هارا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش هارا گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی اوده گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی اوده گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی اوده گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش اوده گاتامه در حالت های مختلف اجرای اوده گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی هیزا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی هیزا گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی هیزا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش هیزا گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش اوده هیشیگی جوجی گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده هیشیگی جوجی گاتامه از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده هیشیگی جوجی گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش جوجی گاتامه در حالت های مختلف بدل سئوی ناگه (موروته) با جوجی گاتامه اجرای جوجی گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش آشی گارامی – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش آشی گارامی از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده آشی گارامی که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش آشی گارامی در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش اوده گارامی – گاتامه وازا کودوکان جودو

کانستسو وازا

آموزش اوده گارامی از سری فنون کانستسو وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده اوده گارامی که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش اوده گارامی در حالت های مختلف اجرای اوده گارامی در مسابقات

ادامه مطلب »