خانه / فیلم / آموزش / نه وازا (برگه 3)

نه وازا

آموزش کاتا جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش کاتا جوجی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کاتا جوجی جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش گیاکو جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش گیاکو جوجی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده گیاکو جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش گیاکو جوجی گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش نامی جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش نامی جوجی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده نامی جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش نامی جوجی جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

ترکیب فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

اجرا ترکیبی فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا که در مبارزه بسیار کاربرد دارد البته در آزمون کمربند نیز آزمون گیرنده چنین ترکیباتی را می پرسید مشاهده ترکیب فنون ناگه وازا و اوسای کومی وازا که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: ترکیب دی آشی هارای (کوسوتو گاری) با هون کسا گاتامه ترکیب اوچی گاری با یوکو ...

ادامه مطلب »

آموزش تاته شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش تاته شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده تاته شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش تاته شیهو گاتامه در حالت های مختلف اجرای تاته شیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش یوکو شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش یوکو شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده یوکو شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش یوکو شیهو گاتامه در حالت های مختلف اجرای یوکوشیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کوزوره کامی شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه در حالات مختلف اجرای کوزوره کامیشیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کامی شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کامی شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کامی شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کامیشیهو گاتامه در حالت های متخلف اجرای کامیشیهیو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کاتا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کاتا گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش گرفتن کاتا گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش کوزوره کسا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کوزوره کسا گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کوزوره کسا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش حالت های مختلف کوزوره کسا گاتامه آموزش اوشیرو کسا گاتامه (این تکنیک طبق نظر کارشناسان کودوکان جز کوزوره کسا گاتامه شمرده شده است) اجرای کوزوره کسا گاتامه در ...

ادامه مطلب »