خانه / فیلم / آموزش / نه وازا (برگه 7)

نه وازا

آموزش اجرای هون کسا گاتامه

موضوع فیلم : آموزش گرفتن هون کِسا گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← اوسای وازا ← هون کسا کاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – سان کاکو جیمه در جوجی گاتامه

Sankaku Jime To Juji Gatame (کانسز) موضوع فیلم : آموزش گرفتن سان کاکوجیمه به همراه جوجی گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← شیمه وازا ← سان کاکو جیمه نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – سان کاکو جیمه در جوجی گاتامه

Sankaku Jime To Juji Gatame (کانسز) موضوع فیلم : آموزش گرفتن سان کاکو گارامی بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← سان کاکو گارامی

ادامه مطلب »

مایک سوین – اجرای کانسز در حالت دفاع از جلو

Off Balan Cing Positioning (کاشنسز) موضوع فیلم : کانسز در حالت دفاع از جلو  

ادامه مطلب »

مایک سوین – اوده هیشیگی واکی گاتامه

موضوع فیلم : آموزش واکی گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← واکی گاتامه

ادامه مطلب »