خانه / فیلم (برگه 20)

فیلم

آموزش یوکو گوروما – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو گوروما از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو گروما نکات آموزشی یوکو گوروما : آموزش یوکو گوروما اجرای یوکو گوروما در فرم ناگه نو کاتا بدل هانه گوشی با یوکو گوروما ترکیب تانی اوتوشی با یوکو گوروما

ادامه مطلب »

آموزش داکی واکاره – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش داکی واکاره از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی داکی واکاره نکات آموزشی داکی واکاره : آموزش یوکو گاکه بدل اوچی ماتا با داکی واکاره

ادامه مطلب »

آموزش یوکو گاکه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو گاکه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو گاکه نکات آموزشی یوکو گاکه : آموزش یوکو گاکه اجرای یوکو گاکه در فرم ناگه نو کاتا اجرای یوکو گاکه به سبک ساسایی تسوریگومی آشی

ادامه مطلب »

آموزش یوکو واکاره – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو واکاره از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو واکاره نکات آموزشی یوکو واکاره : آموزش یوکو واکاره بدل او گوشی با یوکو واکاره بدل دی آشی هارای با یوکو واکاره

ادامه مطلب »

آموزش تانی اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش تانی اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی تانی اوتوشی نکات آموزشی تانی اوتوشی : آموزش تانی اوتوشی ترکیب کوچیکی تاوشی با تانی اوتوشی فرق یوکو اوتوشی با اوکی وازا فرق تانی اوتوشی با یوکو اوتوشی فرق اوکی وازا با تانی اوتوشی اجرای تانی اتوشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش یوکو اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو اوتوشی نکات آموزشی یوکو اوتوشی : آموزش یوکو اوتوشی محل استقرار بدن در یوکو اوتوشی

ادامه مطلب »

آموزش اوکی وازا – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوکی وازا از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوکی وازا نکات آموزشی اوکی وازا : آموزش اوکی وازا اجرای اوکی وازا در فرم ناگه نو کاتا اجرای اوکی وازا به سبک کاتا گوروما

ادامه مطلب »

آموزش تاوارا گائشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش تاوارا گائشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی تاوارا گایشی نکات آموزشی تاوارا گائشی : آموزش تاوارا گائشی بدل موروته گاری با تاوارا گائشی

ادامه مطلب »

آموزش هیکیکومی گائشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سومی گائشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی هیکیکومی گایشی نکات آموزشی هیکیکومی گائشی : آموزش هیکیکومی گائشی اجرای یوکو هیکیکومی گائشی محل قرار گرفتن پا در هیکیکومی گائشی فرق سومی گایشی با هیکیکومی گایشی اجرای هیکیکومی گایشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش سومی گائشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سومی گائشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سومی گایشی نکات آموزشی سومی گائشی : آموزش سومی گائشی اجرای سومی گائشی در فرم ناگه نو کاتا محل قرار گرفتن پا در سومی گائشی ترکیب اوچی ماتا با سومی گائشی اجرای سومی گائشی در مسابقات

ادامه مطلب »