خانه / فیلم (برگه 5)

فیلم

آموزش گیاکو جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش گیاکو جوجی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده گیاکو جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش گیاکو جوجی گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش نامی جوجی جیمه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون شیمه وازا

آموزش نامی جوجی جیمه از سری فنون شیمه وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده نامی جوجی جیمه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش نامی جوجی جیمه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

مبارزه یاماشیتا با رشوان در المپیک 1984 لس آنجلس

مبارزه یاماشیتا با رشوان در المپیک 1984 لس آنجلس

شیایی مرد افسانه ای جودو یاسوهیرو یاماشیتا ژاپنی با محمدعلی رشوان از مصر مبارزه یاماشیتا و رشوان در چهارچوب فینال وزن آزاد (اُپن) بازیهای المپیک لس آنجلس برگزار شد مشاهده فیلم مبارزه یاسوهیرو یاماشیتا در المپیک 1984 لس آنجلس

ادامه مطلب »

مبارزه یاماشیتا با دل کلمبو در المپیک 1984 لس آنجلس

مبارزه یاماشیتا با دل کلمبو در المپیک 1984 لس آنجلس

شیایی مرد افسانه ای جودو یاسوهیرو یاماشیتا ژاپنی با لوران دل کولومبو (کُلُمبو) از فرانسه مبارزه یاماشیتا و دل کلمبو در چهارچوب 1/2 وزن آزاد (اُپن) بازیهای المپیک لس آنجلس برگزار شد مشاهده فیلم مبارزه یاسوهیرو یاماشیتا در المپیک 1984 لس آنجلس

ادامه مطلب »

مبارزه یاماشیتا با اشنابل در المپیک 1984 لس آنجلس

مبارزه یاماشیتا با اشنابل در المپیک 1984 لس آنجلس

شیایی مرد افسانه ای جودو یاسوهیرو یاماشیتا ژاپنی با آرتور اشنابل از آلمان غربی مبارزه یاماشیتا و اشنابل در چهارچوب 1/4 وزن آزاد (اُپن) بازیهای المپیک لس آنجلس برگزار شد مشاهده فیلم مبارزه یاسوهیرو یاماشیتا در المپیک 1984 لس آنجلس

ادامه مطلب »

مبارزه یاماشیتا و کولی در المپیک 1984 لس آنجلس

شیایی مرد افسانه ای جودو یاسوهیرو یاماشیتا ژاپنی با لانسانا کولی از سنگال مبارزه یاماشیتا و کولی در چهارچوب 1/8 وزن آزاد (اُپن) بازیهای المپیک لس آنجلس برگزار شد مشاهده فیلم مبارزه یاسوهیرو یاماشیتا در المپیک 1984 لس آنجلس

ادامه مطلب »

ترکیب فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

اجرا ترکیبی فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا که در مبارزه بسیار کاربرد دارد البته در آزمون کمربند نیز آزمون گیرنده چنین ترکیباتی را می پرسید مشاهده ترکیب فنون ناگه وازا و اوسای کومی وازا که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: ترکیب دی آشی هارای (کوسوتو گاری) با هون کسا گاتامه ترکیب اوچی گاری با یوکو ...

ادامه مطلب »

آموزش تاته شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش تاته شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده تاته شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش تاته شیهو گاتامه در حالت های مختلف اجرای تاته شیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش یوکو شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش یوکو شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده یوکو شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش یوکو شیهو گاتامه در حالت های مختلف اجرای یوکوشیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کوزوره کامی شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه در حالات مختلف اجرای کوزوره کامیشیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »