کلاس های جودو و دفاع شخصی اردبیل

کلاس های جودو و دفاع شخصی اردبیل

استاد زمان مکان توضیحات
مجید آقازاده  زوج، ساعت 17 مجتمع ورزشی جهان پهلوان تختی آموزش جودو مناسب برای کلیه رده های سنی