کلاس های جودو و دفاع شخصی لرستان

کلاس های جودو و دفاع شخصی دلفان

استاد زمان مکان توضیحات
شیخی زوج ، ساعت 19 نور آباد ، میدان امام ، باشگاه شهید چمران