خانه / آرشیو برچسب: کلیپ آموزشی

آرشیو برچسب: کلیپ آموزشی

آموزش کاوازو گاکه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کاوازو گاکه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کاوازو گاکه نکات آموزشی کاوازو گاکه : آموزش کاوازا گاکه

ادامه مطلب »

آموزش کانی باسامی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کانی باسامی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کانی باسامی نکات آموزشی کانی باسامی : آموزش کانی باسامی ترکیب او گوروما با کانی باسامی اجرای کانی باسامی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوسوتو ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوسوتو ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوسوتو ماکیکومی نکات آموزشی اوسوتو ماکی کومی : آموزش اوسوتو ماکیکومی ترکیب اوسوتو گاری با اوسوتو ماکیکومی اجرای اوسوتو مکیکومی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش هانه ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش هانه ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی هانه ماکیکومی نکات آموزشی هانه ماکی کومی : آموزش هانه ماکیکومی فرق هانه گوشی با هانه ماکیکومی

ادامه مطلب »

آموزش یوکو گوروما – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو گوروما از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو گروما نکات آموزشی یوکو گوروما : آموزش یوکو گوروما اجرای یوکو گوروما در فرم ناگه نو کاتا بدل هانه گوشی با یوکو گوروما ترکیب تانی اوتوشی با یوکو گوروما

ادامه مطلب »

آموزش یوکو گاکه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو گاکه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو گاکه نکات آموزشی یوکو گاکه : آموزش یوکو گاکه اجرای یوکو گاکه در فرم ناگه نو کاتا اجرای یوکو گاکه به سبک ساسایی تسوریگومی آشی

ادامه مطلب »

آموزش اوکی وازا – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوکی وازا از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوکی وازا نکات آموزشی اوکی وازا : آموزش اوکی وازا اجرای اوکی وازا در فرم ناگه نو کاتا اجرای اوکی وازا به سبک کاتا گوروما

ادامه مطلب »

آموزش هیکیکومی گائشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سومی گائشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی هیکیکومی گایشی نکات آموزشی هیکیکومی گائشی : آموزش هیکیکومی گائشی اجرای یوکو هیکیکومی گائشی محل قرار گرفتن پا در هیکیکومی گائشی فرق سومی گایشی با هیکیکومی گایشی اجرای هیکیکومی گایشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش سومی گائشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سومی گائشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سومی گایشی نکات آموزشی سومی گائشی : آموزش سومی گائشی اجرای سومی گائشی در فرم ناگه نو کاتا محل قرار گرفتن پا در سومی گائشی ترکیب اوچی ماتا با سومی گائشی اجرای سومی گائشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش تومویه ناگه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش تومویه ناگه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی تومویه ناگه نکات آموزشی تومویه ناگه : آموزش تومای ناگه آموزش یوکو توموی ناگه اجرای تومویه ناگه در مسابقات

ادامه مطلب »