اوکیمی وازا

اوکیمی های جودو

اوکیمی یا Ukemi ( به ژاپنی : 受け身) یعنی ” سقوط بدون خطر ” که در ورزشهای گلاویزی به مجموعه تکنیک های گفته می شود که در هنگام پرتاب شدن کاربرد دارد .

هدف کلی در فراگیری اوکیمی محافظت نقاط حساس بدن در برابر ضربات حاصل از سقوط می باشد .

راجب اهمیت درست فرا گرفتن اوکمی جیگارو کانو در کتاب کودوکان جودو می گوید :

پیش از تمرین تکنیک های پرتابی و یا گلاویز شدن ضروریست که در اوکمی ماهر شد

انواع اوکیمی

 • افت پشت : اوشیرو اوکیمی
 • افت پهلو : یوکو اوکیمی
  • افت چپ : هیداری اوکیمی
  • افت راست : میگی اوکیمی
 • افت جلو : مای اوکیمی
 • افت غلت جلو : مای ماواری اوکیمی
  • افت چپ : هیداری اوکیمی
  • افت راست : میگی اوکیمی

کلمه کایتن در نینجوتسو معادل اوکیمی جودو و جوجیتسو می باشد و افت غلت را زنپو می نامند .